EETTISET LIIKETOIMINTAOHJEET

Trevian on Suomen johtava kaupallisten kiinteistöjen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja viranomaismääräyksiä. Trevian Asset Management Oy:n eettiset liiketoimintaperiaatteet täydentävät noudatettavia lakeja ja määräyksiä ja kertovat tavastamme toimia.  

Jokainen Trevian Asset Management Oy:n työntekijä tuntee liiketoimintaohjeet ja toimii niiden mukaisesti. Eettisiin liiketoimintaohjeiden läpikäynti on osa perehdytystä työsuhteen alkaessa ja työntekijöiden osaamista pidetään säännöllisesti yllä. Vastuullinen toimintatapa pohjautuu arvoihimme, jotka ovat yhdessä tekeminen, rohkeus, kyky kuunnella asiakasta, riippumattomuus ja vastuullisuus. Trevian Asset Management Oy on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.  

Eettiset liiketoimintaperiaatteet hyväksytään Trevian Asset Management Oy:n hallituksessa vuosittain.

Arvomme: 
yhdessä tekeminen, rohkeus, kyky kuunnella asiakasta, riippumattomuus ja vastuullisuus 

Toimimme vastuullisesti 

Vastuullisuus on yksi Trevian Asset Management Oy:n arvoista ja luonnollinen osa arkea ja liiketoimintaa. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa Trevian Asset Management Oy:lle, että huomioimme toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. 

Ydintehtävämme on tavoitella sijoittajillemme parasta mahdollista kiinteistösijoitusten tuotto-riskisuhdetta, joka on mahdollista saavuttaa vastuullisilla valinnoilla ja toimintatavoilla. Due Diligence-prosesseissa pyrimme nostamaan esiin vastuullisuusteemaan liittyviä kohtia ja olemaan yhteistyökumppanina sijoittaja-asiakkaidemme vastuullisuusasioissa. 

Varallisuudenhoitajina olemme sijoittaja-asiakkaidemme puolesta aktiivisesti mukana kaupunkikehityshankkeissa, jossa olemassa olevaa kaupunkirakennetta kehitetään ja täydennetään sekä toimitilojen- että asuintilojen osalta.  

Koulutamme koko henkilöstöämme vastuullisuusasioissa säännöllisesti. Sitoutamme uudet työntekijät noudattamaan Trevian Asset Management Oy:n eettisiä liiketoimintaperiaatteita ja toimintaohjeita. 

Toiminnassamme pyrimme huomioimaan Suomen tavoitteet tulla hiilineutraaliksi vuonna 2035. 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen 

Ympäristönäkökohdat ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen ovat keskeisessä asemassa niin omassa toiminnassamme kuin hallinnoimissamme kiinteistöissä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintatapojamme henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksia kuunnellen. Toimintamme läpinäkyvyys ja avoin viestintä on meille tärkeää. 

Sijoittajille etsimme ensisijaisesti kiinteistöjä, jotka sijaitsevat keskeisesti hyvien kulkuyhteyksien varrella ja painotamme kiinteistöjen saavutettavuutta julkisilla kulkuvälineillä. 

Kehitämme hallinnassa olevat kiinteistöt sijoittajien ohjeiden mukaisesti ja pitkäjänteisesti. Olemme itse sitoutuneet noudattamaan ja edistämään ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä näkökohtia kiinteistöjen manageerauksessa. 

Rakennusten korjaussuunnittelussa käytetään alan parhaimpia suunnittelijoita ja toteutuksessa alan parhaimpia resursseja, jotka ovat sitoutuneet ylläpitämään työntekijöiden turvallisia ja terveellisiä työskentelyoloja. Korjaamisessa pyrimme vähentämään rakentamisen päästöjä ja mahdollisuuksien mukaan poistetaan ympäristölle haitallisia aineita.  

Jatkuvassa ylläpidossa ja korjaussuunnittelussa sekä korjausrakentamisessa pyrimme ottamaan huomioon ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä kiinteistöille, esimerkiksi äärisääilmiöiden lisääntyminen kuten lisääntyneet myrskytuulet, toistuvat kaatosateet, tulviminen ja meriveden pinnan nousu. 

Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia parantaa hallinnassa olevien kiinteistöjen ympäristötehokkuutta vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä, energiankäyttöä, vettä ja jätteitä kaikissa toiminnoissamme. Hallinnassamme olevissa kiinteistöissä pyrimme lisäämään uusiutuvan energian, esimerkiksi maalämmön, käyttöä. Tavoitteemme on vedenkulutuksen vähentäminen kiinteistökannassa. 

Sijoittajille rakennutettavien uudiskohteiden suunnitteluohjeissa huomioidaan elinkaarikestävyyttä ja energian tehokasta käyttöä ja hiilijalanjäljen pienentämistä.  

Kiinteistöjen käytöstä ja rakentamisesta syntyvät jätteet lajitellaan ja mahdollisuuksien mukaan kierrätetään raaka-aineet.  

Autamme sijoittajien vuokralaisia vähentämään toimitilojensa energiankulutusta ja parantamaan tiloissa toimivien työskentelyolosuhteita ja asunnoissa asuvien asumismukavuutta sekä huolehdimme, että tilat ovat turvalliset niin vuokralaisille, työntekijöille kuin vierailijoillekin. 

Kunnioitamme työ- ja ihmisoikeuksia  

Trevian Asset Management Oy on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja toimimaan YK:n ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Toimimme kansainvälisten sopimusten ja normien mukaisella tavalla, joista tärkeimpänä ILO:n työelämän konventiot. Kunnioitamme työntekijöidemme tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja yhdistymisvapautta. Tuomitsemme lapsityövoiman käytön, pakkotyön ja muut ihmisoikeuksia loukkaavat toimintatavat kaikissa muodoissaan. Edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme toimivat samojen periaatteiden mukaisesti.  

Osaava henkilöstö toiminnan keskiössä 

Trevian Asset Management Oy:n menestys perustuu osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Trevian Asset Management Oy:n tavoitteena on toimia vastuullisena työnantajana sekä olla tasa-arvoinen työpaikka, jossa ei hyväksytä syrjintää, kiusaamista eikä häirintää. Epäasialliseen kohteluun ja häirintään puututaan poikkeuksetta, ja seurauksena voi olla huomautus, varoitus tai viime kädessä työsuhteen irtisanominen. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden toteutumista seurataan säännöllisesti mm. henkilöstökyselyissä.  

Yrityksen johto ja esimiehet toteuttavat vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteita ja noudattavat yhteisesti sovittua johtamisprosessia. 

Lahjonta on kielletty 

Trevian Asset Management Oy:n toiminnassa lahjonta on ehdottomasti kielletty. Trevian Asset Management Oy ei hyväksy suoraa eikä epäsuoraa lahjontaa, korruptiota eikä epäasiallista vaikuttamista missään muodossa.  

Trevian Asset Management Oy:n työntekijät eivät tarjoa ulkopuolisille tai ota vastaan lahjoja, maksuja, vieraanvaraisuutta tai muita etuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa päätöksentekoon. Annetut ja vastaanotetut lahjat eivät saa vaarantaa antajan tai saajan riippumattomuutta.  

Tarkemmat ohjeet: Trevian Asset Management Oy:n lahjonnanvastaiset periaatteet 

Eturistiriitatilanteiden välttäminen 

Trevian Asset Management Oy:ssä noudatettavat toimintaperiaatteet mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sisältyvät Trevian Asset Management Oy:n hallituksen hyväksymiin toimintaperiaatteisiin eturistiriitojen välttämisestä ja hallinnasta. 

Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista palvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta esimerkiksi asiakkaan ja Trevian Asset Management Oy:n välillä, mihin saattaa liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. 

Eturistiriita voi syntyä myös Trevian Asset Management Oy:n ja sen työntekijän tai kahden asiakkaan välille. Kaikkiin Trevian Asset Management Oy:n palveluiden tarjoamiseen tai suorittamiseen voi mahdollisesti liittyä eturistiriitatilanteita. 

Trevian Asset Management Oy pyrkii kohtuulliseksi katsottavin keinoin ehkäisemään mahdolliset eturistiriitatilanteet, joihin voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuvia merkittäviä riskejä. Eturistiriitatilanteet pyritään ensisijaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään aktiivisesti muun muassa erilaisten organisatoristen ja 

hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan mistä liiketoiminnasta tai palvelusta on kyse. Toimenpiteisiin kuuluvat niin sanotut tarvittavat kiinanmuurijärjestelyt tietyissä liiketoiminnoissa esimerkiksi rajoittamalla työntekijöiden pääsyoikeuksia asiakastietoihin. Toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa, että Trevian Asset Management Oy:n johto ja työntekijät hoitavat tehtäviään lojaalisti ja toteuttavat liiketoimia itsenäisesti Trevian Asset Management Oy:n parhaan edun mukaisesti ja asiakkaiden etujen suojelemiseksi.  

Siltä osin kuin eturistiriitatilanne syntyy, asiakkaalle annetaan viipymättä riittävät tiedot eturistiriitatilanteen luonteesta ja syistä ennen liiketoimen suorittamista. Asiakas harkitsee itsenäisesti, haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Kyseinen liiketoimi voidaan myös jättää toteuttamatta eturistiriitatilanteen välttämiseksi. 

Eturistiriitoihin liittyvien riskien välttämiseksi, mukaan lukien eturistiriidan ilmeneminen, Trevian Asset Management Oy työntekijöiden on tuotava esille kaikki todelliset tai potentiaaliset eturistiriidat informoimalla esimiestään tai Chief Compliance Officeria (CCO), joka sen jälkeen tarvittaessa ratkaisee ristiriidan.  

Harmaan talouden torjuminen 

Trevian Asset Management Oy tukee rehellisen työnteon ja yritystoiminnan edellytyksiä ja on sitoutunut torjumaan harmaata taloutta. Harmaalla taloudella tarkoitetaan laillista liike- tai yritystoimintaa, josta ei kuitenkaan suoriteta lakisääteisiä maksuja tai veroja. Trevian Asset Management Oy tekee läheistä yhteistyötä rakennusalan eri toimijoiden kanssa. Rakennusalalla esiintyy runsaasti harmaata taloutta korkean aliurakointiasteen ja ketjumaisen toiminnan vuoksi. 

Trevian Asset Management Oy noudattaa toiminnassaan Tilaajavastuulakia. Laki koskee myös korjausrakentamista sekä hoito- ja kunnossapitotoimintaa, ei vain rakennuttamista. Harmaan talouden ehkäisemiseksi sopimuksia ei solmita ennen kuin lain edellyttämät selvitykset saatu ja ne vahvistavat, että sopimuskumppani täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteiset velvoitteensa. 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 

Rahanpesu määritetään toiminnaksi, jossa rikollisen toiminnan tuotot saadaan näyttämään laillisilta kätkemällä niiden alkuperä ja siirtämällä ne lailliseen taloudelliseen toimintaan. Trevian Asset Management Oy:n työntekijät eivät saa missään olosuhteissa osallistua toimintoihin tai toimiin, jotka viittaavat tai voivat viitata rahanpesuun. 

Noudatamme voimassa olevia lakeja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja pakotteista. Trevian Asset Management Oy:n asiakkaat tunnistetaan asiakassuhdetta perustettaessa ja asiakkaan toiminnassa tapahtuvia muutoksia seurataan koko asiakassuhteen keston ajan siten, että voidaan havaita asiakkaan toiminnassa mahdollisesti tapahtuvat poikkeukselliset liiketoimet.  

Tarkemmat tiedot Trevian Asset Management Oy:n yleisohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi 

Tietosuoja ja tietoturva osana vastuullista toimintaa  

Tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen kaikessa toiminnassa on osa Trevian Asset Management Oy:n vastuullisuutta. Käsittelemme luottamuksellisia tietoja lakien ja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Luottamuksellisiin tietoihin kuuluvat esimerkiksi asiakkaidemme ja työntekijöiden henkilötiedot sekä asiakasyritystemme ja yhteistyökumppaniemme liiketoimiin ja taloudelliseen tilaan liittyvät tiedot. Näitä tietoja käsittelevät ainoastaan ne Trevian Asset Management Oy:n työntekijät, joiden työtehtäviin ne kuuluvat.  

Noudatamme salassapidosta, tietosuojasta ja tietoturvasta annettuja ohjeita. Pidämme jatkuvasti yllä toimintamme lainmukaisuutta ja henkilöstömme tietoturva – ja tietosuojaosaamista mm. kouluttamalla henkilöstöämme säännöllisesti  

Henkilötietojen käsittelystä Trevian Asset Management Oy:ssa kerromme tietosuojaselosteissamme 

Eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen – yhteistyökumppanit 

Trevian Asset Management Oy edellyttää, että sen yhteistyökumppanit kunnioittavat ja noudattavat näitä eettisiä liiketoimintaperiaatteita. Eettisten liiketoimintaperiaatteiden rikkominen on vakava ja olennainen sopimusrikkomus ja voi johtaa yhteistyön purkamiseen sekä vahingonkorvausvastuuseen. 

Toimintaohjeiden toimeenpano ja vastuullisuustoiminnon organisointi 

Trevian Asset Management Oy:n hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat linjaukset. Toimitusjohtajan vastuulla on hallituksen hyväksymien linjausten toimeenpano ja kokonaisvastuu.  

Trevian Asset Management Oy:n vastuullisuustoimintoa johtaa Chief Compliance Officer (CCO), joka johtaa Compliance -tiimiä.  CCO raportoi toimitusjohtajalle vastuullisuustyön toiminnasta sekä antaa tarvittaessa erillisiä selvityksiä vastuullisuuden eri osa-alueista ja niiden edistymisestä.  

Vastuullisuustyön keskeisinä tehtävinä on avustaa Trevianin johtoa ja liiketoimintaa  

  • toimintaympäristöön liittyvien riskin hallinnassa,   
  • valvoa lakien, asetusten ja säännösten noudattamista, 
  • sisäisten ohjeiden ja toimintatapojen noudattamista sekä 
  • omalta osaltaan kehittää sisäistä valvontaa. 

Liiketoimintajohtajat ja esimiehet vastaavat käytännön toimenpiteiden toteutuksesta liiketoiminnassa. Yhteiset palvelut (talous, IT, HR, viestintä) tukevat liiketoimintaa vastuullisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.  

Ilmoitusmenettely väärinkäytöksistä 

Trevian Asset Management Oy ei hyväksy laitonta tai epäeettistä toimintaa ja kannustamme työntekijöitämme ja asiakkaitamme sekä sidosryhmiämme raportoimaan kaikesta väärinkäytöksestä.  

Jos olet havainnut Trevian Asset Management Oy:n eettisen ohjeiden vastaista toimintaa tai epäilet, että sellaista tapahtuu, ota välittömästi yhteyttä Trevian Asset Management Oy:n Chief Compliance Officeriin (CCO) tai Compliance -tiimiin. Kaikki ohjeiden noudattamista koskevat huolenaiheet ja ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, huolellisesti ja kaikkia osapuolia tasapuolisesti kohdellen. 

Tarkemmat tiedot Trevian Asset Management Oy:n Whistleblowing- ohjeet. 

Hyväksytty Trevian Asset Management Oy:n hallituksessa 28.2.2024.