LAHJONNAN VASTAISET PERIAATTEET

Trevian Asset Management Oy ei suvaitse suoraa eikä epäsuoraa lahjontaa, korruptiota eikä epäeettistä
vaikuttamista missään muodossa. Lahjontana pidetään rahan, lahjan, lainan, maksun, palkkion tai muun
edun tarjoamista tai vastaanottamista, jos sen tarkoituksena on saada lahjottava suosimaan lahjoittajaa tai
saada aikaiseksi laiton teko tai muu rikkomus liiketoiminnassa. Tämä koskee myös etuutta ikään kuin
yksityishenkilönä, mutta tosiasiallisesti henkilön aseman perusteella Trevian Asset Management Oy:ssa.
Lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään lahjonta sen kaikissa
muodoissaan sekä edistää lahjonnanvastaista toimintakulttuuria. Lahjonnan vastaiset periaatteet koskevat
kaikkia Trevian Asset Management Oy:n työntekijöitä, toimitusjohtajaa ja hallitusta.

Arvomme:
yhdessä tekeminen, rohkeus, kyky kuunnella asiakasta, riippumattomuus ja vastuullisuus

Lahjojen ja vieraanvaraisuuden antamisen ja vastaanottamisen periaatteet 

Trevian Asset Management Oy:n työntekijä voi antaa tai vastaanottaa lahjan tai vieraanvaraisuuden, jos se on tarkoituksenmukaista asiakassuhteen kannalta. 

Tavanomaiset kohtuulliset lahjat ilman vastavelvoitetta ovat osa liiketoimintaa ja kanssakäymistä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. 

Hyväksyttäviä ovat lahjat ja vieraanvaraisuus, kun ne täyttävät seuraavat kriteerit: 

  • ne eivät aseta vastaanottajalle mitään velvoitetta tai odotuksia 
  • lahja tai vieraanvaraisuus on tarjottu avoimesti, osoituksena arvostuksesta tai aidosta liiketoimintatarkoituksesta 
  • niiden vastaanottaminen täyttää julkisen tarkastelun  
  • lahjan tai vieraanvaraisuuden vastaanottaminen ei ole ristiriidassa Trevian Asset Management Oy:n eettisten toimintaohjeidemme kanssa 
  • lahjan antaminen ja saaminen on epäsäännöllistä antajan ja saajan välillä  
  • lahjan tai vieraanvaraisuuden rahallinen arvo ei ylitä ohjeen mukaista ohjaavaa arvoa 

Trevian Asset Management Oy:ssä pidetään 100 euroa lahjan tai vieraanvaraisuuden ohjaavana arvona, virkamiesten osalta lahjan tai vieraanvaraisuuden antaminen on mahdollista ainoastaan toimitusjohtajan antamalla erillisellä luvalla. Jos lahja tai tarjottu/annettu etuus ylittää tämän, on työntekijän pyydettävä esimieheltä hyväksyntä. Tarvittaessa arviointia voidaan tehdä yhdessä Chief Compliance Officen (CCO) kanssa. Jos esimies hyväksyy ehdotuksen, niin kirjallinen hyväksyntä liitetään ao. laskuun. Yli 100 euron ylitykset on aina raportoitava CCO:lle.

Asiakkaiden ja sidosryhmien omia lahjonnan ohjeita ja linjauksia sekä lahjansaajan oikeutta kieltäytyä lahjasta tulee aina kunnioittaa.

Kilpailutustilanteissa tai muun yhteistyö- tai sopimusneuvottelun aikana ei saa antaa tai vastaanottaa lahjoja tai vieraanvaraisuutta. 

Asiakas- ja edustusmatkat 

Jos Trevian Asset Management Oy:n työntekijä on kutsuttu ulkopuolisen järjestämään asiakas- tai edustustilaisuuteen normaalin toimialueensa ulkopuolelle, tarvitaan osallistumiseen aina esimiehen lupa. Osallistumisen arvioinnissa on rahallisen arvon kohtuutta arvioitaessa huomioitava edellä esitetyt lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevat periaatteet. Lisäksi osallistumisen on perustellusti liityttävä Trevian Asset Management Oy:n liiketoimintaan joko yrityskuvan vahvistamiseksi tai asiakas- tai sidoryhmäsuhteiden lujittamiseksi. 

Tilaisuuksiin osallistuttaessa Trevian Asset Management Oy maksaa vähintään matkasta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset. Tarvittaessa myös muita kuluja. 

Trevian Asset Management Oy:n kustannuksella voidaan järjestää edustustilaisuuksia, jotka ovat perustellusti liiketoimintaan liittyviä joko yrityskuvan vahvistamiseksi tai asiakas- tai sidoryhmäsuhteiden lujittamiseksi. lujittamiseksi. Vieraanvaraisuuden tulee olla tilaisuuden laatuun ja tarkoitukseen nähden taloudellisesti oikein mitoitettu ja se ei saa synnyttää epäilyksiä toiminnan rehellisyydestä. Mahdollisuuksien mukaan tilaisuuteen tulee kutsua samanaikaisesti eri asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia. Tilaisuuksiin liittyviä osallistuvien matkakuluja ei korvata, jollei siihen ole erityisen poikkeuksellisia syitä. 

Yhteiskunnallinen toiminta 

Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen tai kohteeseen, jonka tarkoituksena on edistää yhteiskunnan etua hyvän asian puolesta, tehdään toimitusjohtajan päätöksellä. Trevian Asset Management Oy:n lahjoitukset annetaan ilman ehtoja tai odotuksia hyödystä omalle toiminnalle.  

Toimintaohjeiden valvonta 

Näiden toimintaohjeiden vastainen toiminta selvitetään aina esimiehen toimesta. Tarvittaessa asioiden selvittelyssä ovat mukana CCO ja henkilöstöjohtaja. 

Mahdollinen periaatteiden vastainen toiminta raportoidaan toimitusjohtajalle välittömästi. 

CCO raportoi lahjonnan vastaisten periaatteiden noudattamisesta toimitusjohtajalle ja Trevian Asset Management Oy:n hallitukselle osana vastuullisuusraportointia. 

Hyväksytty Trevian Asset Management Oy:n hallituksessa 28.2.2024.