16.10.2020 

/ Jaa

Trevian Rahastot AIFM Oy on käynnistänyt mittavan energiatehokkuus- ja päästövähennysohjelman sekä uuden hiilinielurahaston

Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on käynnistänyt merkittävät hankkeet kiinteistöportfolionsa energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Trevian Rahastot AIFM Oy on perustanut lisäksi uuden Ky-muotoisen Trevian Hiilinielukiinteistöt I -rahaston, jonka tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta sekä suojella ja kasvattaa hiilinieluja pääasiassa ennallistamalla ojitettuja suoalueita eri puolilla Suomea.

Kiinteistöalan raskas hiilijalanjälki

Jopa puolet maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseen. Rakennettu ympäristö vastaa n. 40 prosentista energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä globaalisti. Tästä syystä kiinteistöalalla on suuri vastuu energiankulutuksen ja päästöjen vähentämisessä ja tätä kautta ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Suuri potentiaali tähän työhön löytyykin jo olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa. Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä on myös yksi kustannustehokkaimmista keinoista hillitä ilmastonmuutosta.

Vältä, vähennä, korvaa

Trevian Suomi Kiinteistöt I hallinnoi yli 300 miljoonan euron kiinteistövarallisuutta. Sen omistuksessa on tällä hetkellä 42 toimitilakiinteistöä suomalaisissa kasvukeskuksissa, joissa on yhteensä n. 324 000 m² vuokrattavaa pinta-alaa ja noin 730 vuokralaista.

Trevian Rahastot AIFM on käynnistänyt koko kiinteistöportfoliotaan koskevan kunnianhimoisen energiatehokkuusohjelman. Rahastojen pääyhteistyökumppanina energiatehokkuushankkeessa toimii EcoReal Oy. Autoprintin kiinteistössä Vantaan Aviapoliksessa käynnistettiin keväällä energiatehokkuusinvestointi, jolla saavutetaan hankesuunnitelman mukaan 174 tonnin vuosittainen CO2-päästövähennys. Rakennuksen katolle asennetaan myös aurinkopaneelit. Kaikkiaan energiaohjelma on käynnistetty neljäsosassa rahaston portfoliosta, muun muassa Turussa Varissuon ostoskeskuksessa ja TV-Centerissä, Vaasan Espenissä, Rovaniemen Sampokeskuksessa ja Jyväskylän Matkakeskuksessa sekä rahaston kaikissa Raision kohteissa Raisiontorin ympärillä. Porin Herralahdenraitin kiinteistökehityshankkeessa pyritään löytämään kestävän kehityksen mukaiset tekniset ratkaisut yhteistyössä Satakunnan osuuskaupan (S-ryhmä) kanssa. Lahden Askotalojen kohteessa pohjavesilämmitys ja -jäähdytys ovat jo toiminnassa ja kohteella on BREEAM In-Use -sertifikaatti.

Noin 90 prosenttia rahaston kiinteistöistä on jo siirretty hiilidioksidivapaan vihreän sähkön piiriin, mikä laskee merkittävästi kiinteistösalkun hiilidioksidipäästöjä.

Trevian Hiilinielukiinteistöt I

Rahastoyhtiö on osana ilmastotyötään myös käynnistänyt ammattimaisille sijoittajille suunnatun uuden rahaston, Trevian Hiilinielukiinteistöt I:n. Hiilinielurahasto on hankkinut omistukseensa tai tehnyt hyväksytyn ostotarjouksen yhteensä n. 230 hehtaarista suoalueita. Kyseiset suoalueet on poistettu energiaturvetuotannosta tai sijaitsevat turvetuotannon välittömässä läheisyydessä. Ennallistamalla näitä suoalueita rahasto edistää luonnon monimuotoisuutta ja lisää aktiivisin toimenpitein hiilen sitoutumista biomassaan.

Oikein tehtynä ojitetun suon ennallistaminen pysäyttää suon hiilivuodon ja luonnontilaan palautettu suo alkaa vähitellen sitoa hiiltä ilmakehästä. Ennallistaminen ehkäisee myös ravinteiden, kuten fosforin valumista ympäröiviin vesistöihin. Suot ja orgaaniset maaperät sisältävät 30 % kaikesta planeettamme maaperän hiilestä, ja ovat suurin hiilivarasto merten jälkeen. Yli kaksi kolmasosaa Suomen hiilivarastoista on turpeessa.

Luonnontilaiseen suohon sitoutuvan hiilen määrän laskeminen edellyttää tieteellistä varmentamista, mistä syystä Trevian Rahastot AIFM keskustelee aktiivisesti tiedeyhteisöjen kanssa ja etsii parhaita asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita hiilen sitoutumisen mallintamiseen. Rahasto pyrkii täten varmentamaan toimintansa vaikutukset koeteltuun tieteelliseen tietoon pohjautuen. Rahastoyhtiö hankkii asiantuntijapalveluita Geologian tutkimuskeskus GTK:lta soveltuvien suoalueiden valintaan ja kartoittamiseen sekä ennallistamistyön toimenpiteiden suunnitteluun. GTK tarjoaa lisäksi asiantuntijapalveluita soiden hiilivarastojen ja hiilen sitoutumisen tieteellisiin tutkimuksiin.

Trevian Rahastot AIFM ei tavoittele hiilinielurahastollaan taloudellista hyötyä, eikä myy rahaston kiinteistöissä mahdollisesti syntyvää lisäistä hiilen sitoutumista eteenpäin, vaan se kuuluu rahaston sijoittajille. Toiminnasta mahdollisesti syntyvä taloudellinen hyöty käytetään ensisijaisesti soiden ennallistamistoimenpiteisiin.

Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy tuottaa hiilinielurahastolle kiinteistöjuridista neuvonantopalvelua pro bono.

Trevian Rahastot AIFM Oy:n tavoite on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Edellä mainitut kiinteistökohtaiset aktiiviset toimenpiteet yhdistettynä hiilinielujen kehittämiseen ovat olennainen osa yhtiön vastuullisuus tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja:

Emilia Riikonen, toimitusjohtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 50 501 2481
emilia.riikonen@trevianrahastot.fi

Kari Kolu, salkunhoitaja, Trevian Hiilinielukiinteistöt I
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 40 544 8008
kari.kolu@trevianrahastot.fi

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin, sekä pienentää niiden aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.