OLENNAISUUSANALYYSI

Olennaisuusanalyysissa on tunnistettu Trevian Asset Management Oy:n olennaiset yritysvastuun näkökohdat, jotka tuovat lisäarvoa sidosryhmillemme, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Analyysissä on huomioitu mm. teettämämme asiakaskysely sijoittaja-asiakkaillemme ja siinä kartoitetut odotukset Trevian Asset Management Oy:n toimintaa kohtaan.  

Trevian Asset Management Oy:n vastuullisuuden keskeisimmät teemat: 

  1. Energiatehokkuus  

Tavoitteenamme on kiinteistöjen energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen (tai kasvihuonekaasujen) pienentäminen yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjien ja omistajien kanssa.  

  • Kiinteistöjen energiankulutusta voidaan pienentää seuraamalla systemaattisesti kiinteistön energiankulutusta ja puuttumalla havaittuihin kulutusmuutoksiin hyödyntämällä teknologiaa ja älykkäitä ratkaisuja. 
  • Parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta korjaus- ja perusparannushankkeissa sekä omistajan niin halutessa myös ympäristösertifiointihankkeissa ja erillisissä energiahankkeissa. 
  • Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan uusiutuvaa energiaa. 
  • Huomioidaan energiatehokkuus osana kaikkia kiinteistöihin hankittuja palveluita  
  1. Työympäristön turvallisuus ja terveellisyys  

Tavoitteenamme on niin omien toimitilojemme kuin hallinnoimiemme kiinteistöjen osalta huolehtia, että työympäristö on suunniteltu ja toteutettu niin, että työympäristössä voi työskennellä ja liikkua turvallisesti huomioiden työntekijöiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet.  

  • Työympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan työsuojelusta annettuja normeja ja ohjeita, työturvallisuusjohtamisen standardeja sekä työympäristöjen kehittämiseen liittyvää tuoretta tutkimustietoa.  
  1. Vastuulliset kumppanuudet ja hankintaketjut  

Tavoitteenamme on, että käyttämämme kumppanit noudattavat eettisiä liiketoimintaohjeitamme sekä lakeja ja määräyksiä.  

  • Tehtäviin palvelusopimuksiin sisällytetään ehtoja eettisten liiketoimintaohjeiden noudattamisesta ja ennen sopimuksen tekoa varmistetaan, että palveluntuottaja on täyttänyt yhteiskunnalliset velvoitteensa. 

Hyväksytty Trevian Asset Management Oy:n hallituksessa 28.2.2024.